(0517) 641 310 oanrin@degreiden.nl
Selecteer een pagina

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten.

Soms kan een besluit alleen maar worden genomen wanneer de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de wet. De MR biedt ouders en personeelsleden de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De MR op De Oanrin bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.

Leden medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

  • Bonne Dijkstra
  • Elmer Nadema

Personeelsgeleding:

  • Marja van der Kooi
  • Rens Kappe

Tijdens de Algemene Ouderavond kunnen er verkiezingen gehouden worden, waardoor de samenstelling van de MR kan wijzigen.

GMR
CBO De Greiden heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze wordt gevormd door 8 leden. Vier uit de oudergeledingen van de scholen en vier MR-leden uit de personeelsgeledingen van de scholen.
De GMR heeft advies- of instemmingsrecht in aangelegenheden die school overstijgend zijn. Vergaderingen van de GMR zijn openbaar.

Ouderraad

De opvoeding en ontwikkeling van de kinderen krijgt thuis en op school gestalte. Het is daarom belangrijk dat ouders en team samenwerken, zodat de school een zo goed mogelijke inrichting, organisatie en een zo goed mogelijk schoolklimaat kan creëren. De basis hiervoor is een open communicatie tussen ouders en leerkrachten.

De Oanrin heeft een ouderraad die zich, samen met u als ouder, o.a. gaat inzetten bij de activiteiten rondom Sinterklaas, Kerst, Pasen, de laatste schooldag en het coördineren van de Luizenbrigade.

Dit alles wordt in het nieuwe schooljaar verder door de ouderraad uitgewerkt evenals de functieverdeling.

Leden ouderraad:

  • Jildou Koopmans
  • Loltje Sijbesma
  • Martine de Vries
  • Uilkje Zeegers
  • Lisanne Okkinga
  • Petra Strikwerda

Tijdens de Algemene Ouderavond kunnen er verkiezingen gehouden worden, waardoor de samenstelling van de huidige ouderraad kan wijzigen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Ieder schooljaar vragen we aan ouders een vrijwillige financiële bijdrage voor de kosten die niet vanuit de overheid worden vergoed. Het gaat om de kosten voor onder andere Sinterklaascadeautjes, Paas- en Kerstvieringen en bijvoorbeeld de laatste schooldag.

Met het samengaan van de twee Arumer basisscholen is de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld.
De ouderraad beheert deze gelden.

Schoolreisbijdrage
De schoolreisbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Ook deze gelden worden door de ouderraad beheerd.